Werkwijze

Home » Werkwijze

Vraagverheldering

Het lijkt evident, maar een goed onderzoek begint met een goede vraag en de tijd nemen om die vraag met elkaar helder te formuleren is de eerste stap van goed onderzoek. Daarnaast is onderzoek is een iteratief proces dat meestal begint met een kleiner of groter deskresearch. Tijdens het uitvoeren van het onderzoek wordt de vraagstelling in overleg vaak nog aangescherpt. Hiermee borgen we de kwaliteit van het onderzoek en de toepasbaarheid van de resultaten.

Onderzoeksethiek

Trendbureau Gelderland doet haar onderzoek vanuit haar ethisch onderzoekskader. Hierin zijn onze basisprincipes van goed en verantwoord onderzoek vastgelegd. Als een onderzoek vraagt om een externe check op de ethische randvoorwaarden, bijvoorbeeld als we onderzoek doen met kwetsbare groepen, kan Trendbureau Gelderland hierin voorzien.

Methode

Trendbureau Gelderland beschikt over een scala van kwantitatieve en kwalitatieve methodes die toepasbaar zijn op vraagstukken in het sociale domein. Voorbeelden hiervan zijn interviews, surveys, focusgroepen, delphi methode etc. Welke methode (en bijbehorende analysetechnieken) we hanteren is afhankelijk van de doelstelling, vraagstelling, het domein, het tijdspad en de schaal van het onderzoek. We gaan hierover tijdens de vraagverheldering in gesprek en combineren een relevante uitkomst met een zorgvuldige en betrouwbare aanpak.

Dataverzameling onderzoek gemeente

Dataverzameling & Analyse

Een zorgvuldige verzameling en analyse van de data is het hart van elk onderzoek. We volgen hierbij wetenschappelijke standaarden zonder de snelheid uit het oog te verliezen. We analyseren de data, maken hierbij de belangrijkste trends zichtbaar en laten de data spreken door aansprekende vignettes uit te werken.

Rapportage & Implementatie

De invulling van de eindrapportage of andere producten zoals presentaties, lezingen of content voor uw website of sociale media gaat altijd in overleg.

We voegen daarnaast graag een beknopte en volledig geanonimiseerde samenvatting van het onderzoek toe aan onze website zodat we de generieke inzichten breed kunnen delen. Specifieke en vertrouwelijke informatie blijft daar natuurlijk buiten.