Onderzoek

Home » Onderzoek

Waaraan voldoet goed onderzoek?

U wilt meer inzicht in een maatschappelijk vraagstuk en/of een maatschappelijk probleem oplossen. Door goed onderzoek, waarbij op methodische wijze data is verzameld en geanalyseerd kunnen valide conclusies getrokken worden, die de basis kunnen vormen voor meer inzicht en mogelijke oplossingsrichtingen.

Wetenschappelijke standaarden en objectiviteit

We vinden het belangrijk onderzoek te verrichten volgens wetenschappelijke standaarden. We voeren objectief onderzoek uit wat te repliceren is. Wetenschappelijk onderzoek voldoet aan 6 eisen.*

Een onderzoek begint met een duidelijk geformuleerde vraag. Deze stellen we samen met de opdrachtgever op.

Onderzoek wat we uitvoeren is gebaseerd op een gedegen theoretisch fundament. Dit fundament, tezamen met een methodologische verantwoording zijn de basis voor een zorgvuldige beantwoording van de onderzoeksvraag te beantwoorden.

In het theoretisch kader leggen we de basis voor het empirisch onderzoek. We onderzoeken in de literatuurstudie wat er reeds bekend is over het onderwerp, en bouwen op basis van theorieën een conceptueel model die fungeert als basis voor ons verdere onderzoek.

In de methodologische verantwoording kiezen we op basis van argumenten de methode die het beste aansluit bij de onderzoeksvraag. We beschrijven en beargumenteren zorgvuldig hoe de data is verzameld, welke steekproef is getrokken en welke analysemethoden we hebben gehanteerd.

Door de data op consistente en betrouwbare manier te verzamelen verminderen we de kans op bias (vertekening van de onderzoeksresultaten).

Onze onderzoeken zijn reproduceerbaar. Dit betekent dat andere onderzoekers in staat moeten zijn om dezelfde resultaten te verkrijgen wanneer ze dezelfde methoden toepassen op dezelfde gegevens.

Dit is de reden dat we informatie te verstrekken over de onderzoeksopzet, methoden en gegevens. Zo kunnen andere onderzoekers het onderzoek kunnen repliceren. Repliceerbaarheid verhoogt de betrouwbaarheid van het onderzoek en de resultaten daarvan.

De analyse van de gegevens moet objectief en transparant zijn. Dit omvat onder andere het gebruik van passende methoden om de gegevens te analyseren. Toch geldt dat onderzoeksresultaten een beeld geven van de werkelijkheid, maar nooit de complete werkelijkheid zijn. 

We geven zo zorgvuldig mogelijk weer wat de mate van accuraatheid van de verzamelde gegevens is. Hierdoor weet u in welke mate we erin zijn geslaagd de werkelijkheid in al zijn complexheid te vangen. 

Ook geven we u een beeld van de betrouwbaarheid van ons onderzoek. Daar waar we inschattingen maken laten we u dat weten. Anders gezegd: u mag van ons verwachten dat we de resultaten van ons onderzoek kritisch beoordelen.

We streven naar objectiviteit en vermijden dat persoonlijke vooroordelen of belangen de resultaten en conclusies beïnvloeden. We doen dit door het volgen van strikte methodologische procedures en het melden van mogelijke belangenconflicten. Daar waar vooraf een potentieel belangenconflict optreedt bespreken we dit met de opdrachtgever, en kunnen we de onderzoeksopdracht weigeren.

Vanzelfsprekend voldoen we aan de ethische normen en eisen van wetenschappelijke integriteit. Hieronder valt onder andere het verkrijgen van toestemming van deelnemers voorafgaand aan het onderzoek, bescherming van privacy en het vermijden van schadelijke en/of onethische onderzoeken.

*Krathwohl, D. R. (1993). Methods of educational and social science research: An integrated approach. Longman/Addison Wesley Longman.

Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., Booij, M., & Verckens, J. P. (2011). Methoden en technieken van onderzoek. Pearson Education.

presentatie onderzoek arbeidsmarkt

Waarom onderzoek uitbesteden in plaats van zelf uitvoeren?

Er zijn verschillende redenen waarom u ervoor kunt kiezen om onderzoek uit te besteden in plaats van het zelf te doen. 

Allereerst stelt het uitbesteden van onderzoek u in staat om toegang te krijgen tot de expertise van Trendbureau Gelderland. Wij beschikken over de nodige kennis, vaardigheden en middelen om het onderzoek efficiënt en effectief uit te voeren. 

Ten tweede is goed onderzoek tijdrovend. Door het uitbesteden van onderzoek kunt u uw tijd elders inzetten, terwijl u toch de benodigde informatie van goede kwaliteit krijgt. In enkele gevallen is het uitbesteden van onderzoek kosteneffectiever, omdat u geen speciale software hoeft aan te schaffen, en de ervaren onderzoekers van Trendbureau Gelderland het onderzoek sneller en adequater kunnen uitvoeren. 

Ook beschikt Trendbureau Gelderland over een breed netwerk, waardoor zij toegang heeft tot expertise uit verschillende vakgebieden. Op deze wijze bent u verzekert van een breder scala aan perspectieven en een rijk onderzoek. 

Tot slot beschikt Trendbureau Gelderland over ervaring om specifieke doelgroepen te benaderen, die voor u wellicht moeilijk(er) te benaderen zijn.
Echter, wij verwachten dat u een actieve rol speelt bij het formuleren van de onderzoeksvraag. 

Ook vinden wij voorafgaand, gedurende en na afloop van het onderzoek duidelijke communicatie en samenwerking tussen de opdrachtgevers en de onderzoekers essentieel.